Sunday, 09/08/2020 - 08:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Liên Sơn

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CẤP ĐỘ 2, GIAI ĐOẠN 2015-2020

 

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC

CẤP ĐỘ 2, GIAI ĐOẠN 2015-2020

 

A. Căn cứ xây dựng kế hoạch

Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23  tháng 11 năm 2012 của Bộ GD&ĐT, Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

            Căn cứ công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên .

Căn cứ công văn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15 tháng 01  năm 2013 của Bộ GD&ĐT, V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học.

 

B. Nội dung kế hoạch

1. Mục đích và phạm vi tự đánh giá

Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Phạm vi tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn tiêu chuẩn của đánh giá chất lượng cơ sỏ giáo dục trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Hội đồng tự đánh giá

2.1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 29/QĐ-THCS, ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường THCS Liên Sơn; Hội đồng gồm các  thành viên như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Đức Thuận

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

 

2

Nguyễn Thị Thúy Vân

Phó Hiệu trưởng

Phó CT HĐ

 

3

Hoàng Thị Hằng

Thư ký Hội đồng

Thư ký HĐ

 

4

Trần Thị Hậu

Tổ trưởng Tổ KHTN

Uỷ viên HĐ

 

5

Dương Thị Liễu

Tổ trưởng KHXH

Uỷ viên HĐ

 

6

Trần Thị Hà

Tổ phó tổ KHXH

Uỷ viên HĐ

 

7

Nguyễn Thị Nhung

Tổ phó tổ KHXH

Uỷ viên HĐ

 

8

Lê Thị Lành

Tổ phó tổ KHTN

Uỷ viên HĐ

 

9

Nguyễn Thị Nguyệt

Tổ phó tổ KHTN

Uỷ viên HĐ

 

10

Nguyễn Thị Chuyền

Chủ tịch Công đoàn

Uỷ viên HĐ

 

11

Nguyễn Thị Thái Hà

Tổng phụ trách Đội

Uỷ viên HĐ

 

12

Lê Thị Hảo

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

 

13

Trần Thị Thúy

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

 

14

Hoàng Thị Kim Oanh

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

 

15

Thân Thị Thanh Huyền

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

 

16

Ngô Thị Thanh Huyền

Kế toán

Uỷ viên HĐ

 

17

Dương Thị Thúy Hằng

Văn thư

Uỷ viên HĐ

 

BẢNG TỔNG HỢP

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

 

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

X

 

6

X

 

2

X

 

7

 

X(b,c)

3

X

 

8

X

 

4

X

 

9

X

 

5

 

X(b,c)

10

 

X(a)

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

X

 

4

 

X(a,b)

2

X

 

5

X

 

3

X

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

X

 

4

X

 

2

 

X(a,b,c)

5

 

X(a,b,c)

3

 

X(a)

6

X

 

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

X

 

3

X

 

2

X

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết  quả giáo dục

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

X

 

7

X

 

2

X

 

8

X

 

3

 

X(c)

9

X

 

4

X

 

10

X

 

5

X

 

11

X

 

6

X

 

12

X

 

       

 

 

-  Về chỉ số : 

+ Tng số các chỉ số đạt : 93/108 = 86.1 %

+ Các chỉ số không đạt :   15/108 = 13.9 %

-   Về tiêu chí :

+ Tng scác tiêu chí đạt :  28 /36 = 77.8 %

+ Các tiêu chí không đạt :       8/36 = 22.2 %

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường là hoạt động nhằm tự xem xét, tự kiểm tra, đánh giá của cơ sở, căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn của đơn vị; chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Thông tin chung về đơn vị:

+ Cơ sở vật chất: Nhà trường có diện tích 9674 m2, có 10 phòng học học 1ca (kiên cố: 8; cấp 4: 2), 02 phòng chức năng, 03 phòng hành chính quản trị.

+ Tài chính: Nguồn tài chính được cấp từ ngân sách nhà nước, ngoài ra còn có sự đóng góp của phụ huynh học sinh trên địa phương. Nhà trường luôn thực hiện đúng nguyên tắc thu-chi tài chính.

+ Công tác quản lý: Công tác quản lý của nhà trường luôn được cấp trên đánh giá tốt, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực.

Phạm vi của tự đánh giá bao quát toàn bộ các hoạt động giáo dục của cơ sở theo từng tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng tự đánh giá của cơ sở được thực hiện. Bổ sung các minh chứng chưa đạt tại cấp độ 2 như sau:

 1. Tiêu chuẩn 1, tiêu chí 5: chưa đạt chỉ số b,c
 2. Tiêu chuẩn 1, tiêu chí 7: chưa đạt chỉ số b,c
 3. Tiêu chuẩn 1, tiêu chí 10: chưa đạt chỉ số a
 4. Tiêu chuẩn 2, tiêu chí 4: chưa đạt chỉ số a,b
 5. Tiêu chuẩn 3, tiêu chí 2: chưa đạt chỉ số a,b,c
 6. Tiêu chuẩn 3, tiêu chí 3: chưa đạt chỉ số a
 7. Tiêu chuẩn 3, tiêu chí 5: chưa đạt chỉ số a,b,c
 8. Tiêu chuẩn 5, tiêu chí 3: chưa đạt chỉ số c

 

II. CÁC GIẢI PHÁP

Tiếp tục thực hiện, giải quyết các nội dung còn thiếu so với yêu cầu đạt chuẩn chất lượng cấp độ 3.

 1. Tiêu chuẩn 1, tiêu chí 5 (chưa đạt chỉ số b,c)

Tiêu chí 5: Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường.

b) Xây dựng chiến lược phù hợp mục tiêu giáo dục của cấp học được quy định tại Luật Giáo dục, với các nguồn lực của nhà trường và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

c) Rà soát, bổ sung, điều chỉnh chiến lược của nhà trường phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn.

Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Định kỳ mỗi học kỳ rà soát chiến lược phát triển: nguồn lực, nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất để chủ động tham mưu bổ sung và điều chỉnh chiến lược phát triển với cấp trên. Tăng cường hoạt động Website hiệu quả, chú trọng việc điều chỉnh chiến lược.

Chỉ số b: Xây dựng các chiến lược phù hợp với mục tiêu của cấp học, phù hợp với các nguồn lực của nhà trường và định hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương (phân công hiệu trưởng chuẩn bị). (đánh giá: đạt)

Chỉ số c: Hàng năm rà soát, bổ sung, điều chỉnh chiến lược phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương (phân công Thư ký hội đồng chuẩn bị). (đánh giá: chưa đạt)

 1. Tiêu chuẩn 1, tiêu chí 7 (chưa đạt chỉ số b,c)

Tiêu chí 7: Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua.

b) Lưu trữ đầy đủ, khoa học hồ sơ, văn bản theo quy định của Luật Lưu trữ;

c) Thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước.

Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Tăng cường khắc phục lưu giữ tốt các hồ sơ sổ sách lưu, tăng cường mua sắm tủ đựng hồ sơ lưu trữ hằng năm. Đánh giá thi đua nghiêm túc, công bằng để thúc đẩy các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước. Rèn luyện thể thức trình bày văn bản cho viên chức văn thư.

Chỉ số b: phân công văn thư xếp sắp lại mục lục hồ sơ, căn chỉnh lại các văn bản công văn đi cho đúng quy định thể thức văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Nội vụ. (đánh giá: chưa đạt)

Chỉ số c: Phân công thư ký hội đồng chú ý thường xuyên ghi đầy đủ các nội dung triển khai, thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước. (đánh giá: đạt)

 1. Tiêu chuẩn 1, tiêu chí 10 (chưa đạt chỉ số a)

Tiêu chí 10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường.

a) Có phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội của nhà trường;

Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Tăng cường chỉ đạo bồi dưỡng đạo đức cho học sinh cá biệt bằng nhiều hình thức. Phối hợp các ban ngành của địa phương cùng hỗ trợ.

Chỉ số a: Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các tổ chức cùng với nhà trường xây dựng các kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh, phòng chống cháy nổ, tai nạn thương tích, phòng chống các hiểm họa thiên tai, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội của nhà trường. Các tổ chức nhà trường phối hợp ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác cùng giáo dục học sinh trong địa bàn xã. (đánh giá: đạt)

 1. Tiêu chuẩn 2, tiêu chí 4 (chưa đạt các chỉ số a,b)

Tiêu chí 4: Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường.

a) Số lượng nhân viên đảm bảo quy định.

b) Nhân viên kế toán, văn thư, y tế, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị dạy học có trình độ trung cấp trở lên theo đúng chuyên môn; các nhân viên khác được bồi dưỡng về nghiệp vụ theo vị trí công việc;

c) Nhân viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và được đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Tham mưu với Phòng GD & ĐT và UBND huyện Tân Yên để bổ sung thêm nhân viên phụ trách phòng thiết bị đồ dùng.

Chỉ số a: Phân công Hiệu Trưởng Tham mưu với Phòng GD & ĐT, Phòng Nội vụ và UBND huyện Tân Yên để bổ sung thêm nhân viên theo cơ cấu được Chủ tịch UBND huyện giao. (đánh giá: chưa đạt)

Chỉ số b: Tham mưu với Phòng GD & ĐT và UBND huyện Tân Yên để bổ nhiệm mới nhân viên đúng chuyên môn, các nhân viên khác được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm, BGH phải bồi dưỡng, hướng dẫn thường xuyên  để đảm bảo nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. (đánh giá: chưa đạt)

 

 1. Tiêu chuẩn 3, tiêu chí 2 (chưa đạt chỉ số a,b,c)

Tiêu chí 2: Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh.

a) Số lượng, quy cách, chất lượng và thiết bị của phòng học, bảng trong lớp học đảm bảo quy định của Điều lệ trường tiểu học, Điều lệ trường trung học và quy định về vệ sinh trường học của Bộ Y tế;

b) Kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc của bàn ghế học sinh đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế;

c) Phòng học bộ môn đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Tiếp tục phát huy điểm mạnh, đẩy mạnh tham mưu xây thêm 04 phòng học bộ môn; chuyển các phòng chức năng cũ thành phòng Tiếng Anh, Nghe nhìn... trong giai đoạn 2015-2020.

Chỉ số a: Nhà trường tham mưu với địa phương hỗ trợ kinh phí xây dựng thêm phòng học đúng quy cách. Trong đó trang bị thiết bị phòng học, bảng viết đúng theo Điều lệ trường trung học và quy định về vệ sinh trường học của Bộ Y tế. (dự kiến xây dựng 6 phòng học năm 2017) (đánh giá: chưa đạt)

Chỉ số b: Nhà trường tiếp tục trang bị thêm các thiết bị, bàn ghế đúng quy cách trong giai đoạn 2015-2020 đầy đủ, đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế. (đánh giá: chưa đạt)

Chỉ số c: Nhà trường tham mưu với UBND xây dựng thêm 4 phòng học bộ môn đúng quy cách, đạt tiêu chuẩn quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế ban hành. (dự kiến năm tháng 12/2015). (đánh giá: chưa đạt)

 1. Tiêu chuẩn 3, tiêu chí 3 (chưa đạt chỉ số a)

Tiêu chí 3: Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học theo quy định của Điều lệ trường trung học.

a) Khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính - quản trị, khu nhà ăn, nhà nghỉ (nếu có) đảm bảo quy định;

Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Tiếp tục phát huy điểm mạnh, tham mưu UBND xã xây dựng thêm 04 phòng học bộ môn và 07 phòng hành chính quản trị trong giai đoạn 2015-2020.

Chỉ số a: Phân công Hiệu trưởng tham mưu UBND xã xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường theo đúng kế hoạch của HĐND và kế hoạch của Đảng bộ nhiệm 2015-2020, năm 2015 xây dựng 04 phòng học bộ môn, năm 2017 xây dựng 06 phòng học, chuyển phòng đồ dùng thành các phòng hành chính, quản trị, đoàn thể đạt yêu cầu. (đánh giá: chưa đạt)

 1. Tiêu chuẩn 3, tiêu chí 5 (chưa đạt chỉ số a,b,c)

Tiêu chí 5: Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

a) Thư viện đạt tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được bổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo hằng năm;

b) Hoạt động của thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, dạy học của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;

c) Hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet và website của nhà trường đáp ứng yêu cầu dạy, học và quản lý nhà trường.

Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Tiếp tục phát huy điểm mạnh, tăng cường quản lý nghiệp vụ thư viện, xây dựng nội quy thư viện rõ ràng và chặt chẽ.

Chỉ số a: Bố trí phòng thư viện đủ diện tích, trang bị thiết bị máy tính kết nối Internet để cán bộ, giáo viên, học sinh tìm hiểu, tham khảo kiến thức. Bổ sung sách báo hàng năm cho thư viện. (đánh giá: chưa đạt)

Chỉ số b: Hoạt động của Thư viện đã đáp ứng đủ cầu nghiên cứu, dạy học của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. (đánh giá: đạt)

Chỉ số c: Phân công đc Trần Thị Vinh quản lý hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet và website của nhà trường đáp ứng yêu cầu dạy, học và quản lý nhà trường. (đánh giá: chưa đạt)

 1. Tiêu chuẩn 5, tiêu chí 3 (chưa đạt chỉ số c)

Tiêu chí 3: Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục của địa phương.

c) Kiểm tra, đánh giá công tác phổ cập giáo dục theo định kỳ để có biện pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả.

Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Tiếp tục phát huy các điểm mạnh, học tập kinh nghiệm, tư vấn phương pháp điều tra phổ cập của đơn vị bạn cho giáo viên của trường để nâng cao chất lượng trong năm học tới.

Chỉ số c: Phân công Phó hiệu trưởng tiếp tục chỉ đạo cán bộ, giáo viên làm tốt công tác điều tra, ghi phiếu, nhập phần mềm phổ cập của Bộ GD&ĐT, yêu cầu nhập nháp trên máy trước, kiểm tra lại cho khớp với các cấp học trong xã, sau đó mới ghép nối vào phần mềm của Bộ. (đánh giá: đạt)

 

Nơi nhận :

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

- Phòng GD&ĐT huyện Tân Yên (b/c);

- UBND xã Liên Sơn (b/c);

- Hội đồng TĐG trường (t/h);

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thuận

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 08 : 9
Năm 2020 : 1.783